Kjøpsvilkår

Leverandørens salgsvilkår

Anvendelse

Disse salgs- og leveringsbetingelser anvendes på alle salg fra Black Dragon Group Europe AS til næringsdrivende (B2B), såfremt ikke annet er særskilt skriftlig avtalt partene imellom. Kjøpsloven gjelder der annet ikke er avtalt. Betingelsene gjelder for alle typer kjøp, herunder kjøp på nett, ved fysisk oppmøte i butikk, pr telefon, ved e-post e.l.

Selger

Selger er Black Dragon Group Europe, gjennom selskapet Black Dragon Group Europe AS, org.nr. 977282446 og med forretningsadresse Garver Ytteborgs vei 83, 0977 Oslo.

Kunde

Disse betingelser gjelder for alle kjøp gjort av norske bedrifter med organisasjons­nummer i Brønnøysund registrene, og utenlandske bedrifter med tilsvarende registrering i sin hjemstat, og er derav betegnet som et B2B kjøp.

Avtaleinngåelse

Kunden aksepterer disse salgsbetingelser ved å aktivt gjennomføre salgsprosessen og fullføre en ordre på Black Dragon Group Europe.
Black Dragon Group Europe forbeholder seg retten til å annullere ordren dersom den ikke tilfredsstiller formalia krav, eksempelvis, men ikke begrenset til: kredittvurdering, uoppgjorte fakturaer eller annet vesentlig mislighold

 

Produktinformasjon

All produktinformasjon og data som finnes relatert til de ulike produktene kan bli endret/justert uten særlig skriftlig varsel. Det tas forbehold om feil i produktinformasjonen og åpenbare feil i pris. Black Dragon Group Europe har ikke ansvar for eventuelle tap, kostnader eller andre ulemper Kunden måtte ha som følge av slike feil.

Levering/Risikoovergang/Mangler

Varene sendes fra Black Dragon Group Europe AS sitt lager i Oslo og blir sendt til kunden via PostNord.

Pris

Selger forbeholder seg retten til å endre priser på nettsidene uten foregående varsel. Pris som produktet hadde ved avtaleinngåelse er gjeldende mellom Partene.

Betaling

Butikkens kunder mottar normalt faktura fra Black Dragon Group Europe på e-post. Dersom ikke annet er avtalt gjelder betalingsvilkår, 14 dager.  

For å betale med faktura må du angi din bedrifts organisasjonsnummer. Forutsetningen for å betale med faktura er blant annet at du er folkeregistrert i Norge og over 18 år. Du kan ikke ha betalingsanmerkninger. Ved for sen betaling vil det påløpe purregebyr og forsinkelsesrenter. Ved uteblivelse av betaling vil fakturaen bli overdratt til inkasso.

Forsendelse

Varer sendes normalt samme virkedag som faktura er betalt, og senest påfølgende virkedag. Unntak kan gjelde i sesonger med ekstraordinær ordretilgang, eller ved produkter som krever programmeringsressurser.
Selger oppgir normalt lagerbeholdning på sine nettsider. Eventuelle feil og økonomisk tap eller ulempe kunden måtte ha av slik feil, erstattes ikke.

 

Reklamasjon

Eventuelle mangler skal påberopes skriftlig via nettside, epost eller brev senest innen 7 dager fra leveringstidspunktet.
Feil på produkter rettes i henhold til produsentens retningslinjer og i det tidsrom produktet har såkalt fabrikkgaranti. Dette gjelder så lenge det ikke er kjøpt utvidet garanti eller skriftlig avtalt andre betingelser mellom partene. Reklamasjoner skal sendes skriftlig via nettside, epost eller brev med bilder av varen det reklameres på.

Ved vesentlig mangel kan Kunden heve kjøpet. Ansvarsbegrensningene i disse vilkårene gjelder fullt ut for eventuelle erstatningskrav i den sammenheng.

Retur

All retur skal avklares i forkant av forsendelse. Returnerte varer skal alltid inneholde referanse, årsak og tydelig merking av avsenders navn, adresse og kontaktinformasjon.

Uavhentede pakker som av transportør returneres Black Dragon Group Europe, og uten feil eller mangler blir belastet med et gebyr på kr. 400,- eks. mva.
Retur av varer som er feilbestilte varer (ikke-defekte varer), krediteres med dagens verdi minus et gebyr på minimum kr. 400,- eks. mva. per ordre. Dette gjelder kun dersom varen er uåpnet og salgbar som ny.

I situasjoner hvor Kunden har returnert en vare som ikke kan selges som ny, vil Black Dragon Group Europe avkorte krediteringen med minimum 20% for å dekke vårt tap på produktet ved videresalg.

Erstatningsansvar

Black Dragon Group Europe fraskriver seg alt ansvar for ethvert økonomisk tap som måtte følge av mangelfull eller forsinket leveranse. Dette gjelder imidlertid ikke i de tilfeller hvor Black Dragon Group Europe forsettlig eller grovt uaktsomt har forårsaket misligholdet. I slike tilfeller vil det økonomiske ansvar være begrenset til fakturaverdi av gjeldende produkt.

Produktansvar

Hvis solgt vare volder skade på person eller ting, og dette skyldes at de ikke byr den sikkerhet som bruker eller allmennhet med rimelighet kunne vente, er Black Dragon Group Europe erstatningsansvarlig i den utstrekning slikt ansvar følger av lov 23. desember 1988 nr. 104 om produktansvar. Andre følgeskader erstattes ikke.

Tvister

Dersom det oppstår tvist mellom partene om tolkning eller rettsvirkning av Avtalen skal tvisten søkes løst ved forhandlinger. Fører slike forhandlinger ikke frem, kan hver av partene forlange tvisten avgjort med endelig virkning etter tvistemålsloven kap. 32 – voldgift. Hver av partene oppnevner én representant til voldgiftsretten og disse i fellesskap oppnevner voldgiftsrettens formann. Ved søksmål som måtte falle utenfor voldgiftsavtalen anses selgers herredsrett som vedtatt verneting.