Contact Person: Jian Da

Tel.: 21 37 98 56 (O)91 31 31 91 (M)

Email: dajian@b-dragon.no